טפסים ונהלים

​ 

טפסים ונהלים

  
  
הנחיות מרחביות לפיתוח מגרשים לבניה כולל נספחים  - שיכון הצנחנים.pdf
  
טופס בקשה לרישיון קדיחה.pdf
  
נספח 2 - כיבוי אש - הצהרת עורך הבקשה לאישור היתר בניה.pdf
  
נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה.pdf
  
נספח 3 - הצהרת עורך הבקשה לכיבוי אש - גמר בניה .pdf
  
דרישות להגשת תכנית להתארגנות אתר.pdf
  
החלטת מדיניות רמת השקמה.pdf
  
תשריט מדיניות רמת השקמה.pdf
  
החלטת ועדה לאימוץ תכנית אב לשכונת רמת השקמה מיום 30.04.17.pdf
  
הנחיות לפתיחת בקשה להיתר במחלקת רישוי.pdf
  
פטור ממפת מדידה.pdf
  
הנחיות לצפיה במסמכים סרוקים.pdf
  
הנחיות מרחביות - פרק מס' 1 -  מבוא.pdf
  
הנחיות מרחביות - פרק מס' 2 - הנחיות לתכנון ועיצוב המבנה.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 3 - הנחיות לפיתוח המגרש.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 4 - הנחיות לתכנון תנועה וחניה.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 5 - הנחיות לאצירת אשפה ופינויה.pdf
  
הנחיות מרחביות - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.pdf
  
הנחיות מרחביות לבתי התותח - רמת עמידר.pdf
  
טופס הצהרה והתקשרות פינוי פסולת בנין.pdf
  
דפי מידע בנושא נגישות.pdf
  
התייעצות עם רשות הבריאות.pdf
  
צפיה בפרוטוקול ותמליל הועדה.pdf
  
מדריך לדיירים - עקרונות התקשרות עם יזם בפרויקטים של פינוי-בינוי.pdf
  
מפת זיהום קרקע - רמת גן.pdf
  
מתווה סביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע.pdf
  
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט.pdf
  
תצהיר על תקינות מקלט- מחסה.pdf