תקנות פטור מהיתר

​בתאריך 01 באוגוסט 2014 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המכונה "חוק הפרגולות".
התיקון לחוק נועד בעיקרו לבזר את הסמכויות בין מוסדות התכנון וכן לייעל ולקצר את הליכי התכנון והרישוי.
התיקון כולל מספר שינויים משמעותיים לחוק וקובע כי ניתן יהיה לבצע עבודות בנייה מסוימות בפטור מהיתר, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014.

לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע''ד-2014 – לחץ כאן
לעיקרי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - מנהל התכנון – לחץ כאן

 פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתרי בנייה לעבודות קטנות בהתאם למפורט באתר משרד הפנים:

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:
השינויים המרכזיים הקבועים בחוק הם: